About us

เกี่ยวกับเรา

About us

4Skills เป็นสถาบันพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ ในศตวรรษที่ 21 โดยเราเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว Learn Balance ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการศึกษาในประเทศไทยมายาวนานกว่า 20 ปี โดยปัจจุบันมีบริษัทในเครือ Learn Balance จำนวน 14 บริษัท

ชาวเลอร์นบาลานซ์เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และถือเป็นพันธกิจหลักที่จะร่วมกับสังคมในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมด้วยวิถีแห่งภูมิปัญญาบูรณาการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในทุกมิติ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะยก ระดับคุณภาพของสังคม เราจะอุทิศตนในการสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้และคลังแห่ง ภูมิปัญญาให้แก่สังคมของเรา

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กๆ ไทยมาเป็นจำนวนหลายล้านคน เราได้ตระหนักว่า การพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับเด็กๆ ตั้งแต่วัยเยาว์ จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพวกเขา และสนับสนุนให้เด็กๆ เติบโตและพัฒนาต่อไปได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่เกิดขึ้นรวดเร็ว เราจึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ เพื่อให้เติบโตต่อไปในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาได้ เราจึงพัฒนาสถาบัน 4Skills ขึ้นมาสำหรับเด็กไทยโดยเฉพาะ และตั้งใจเผยแพร่ระบบการเรียน 4Skills นี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ทั่วประเทศไทย มีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าต่อไป และช่วยกันทำให้สังคมไทยเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต