CEFR PLAYGROUND

หลักสูตรมาตรฐานจากมหาวิทยาลัยระดับโลก

บทเรียนถูกเขียนขึ้นโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน CEFR และ Young Learners (YLE) Test จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นการวัดระดับทางภาษา อังกฤษสำหรับเด็ก

ระบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

เด็ก ๆ จะได้พัฒนาทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สื่อการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับเด็ก

บทเรียนประกอบด้วยรูปภาพ วิดีโอ เพลง และเกมที่ทำให้ เด็ก ๆ สนุก กระตุ้นความคิด และเสริมสร้างความจำ

แนะนำการเรียน