S.CORE MATH

หลักสูตรคณิตศาสตร์อันดับ 1 ของโลก

มุ่งเน้นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็ก ๆ ด้วยหลักสูตรคณิตแบบสิงคโปร์ หลักสูตรที่ได้รับการจัดอันดับว่าดีที่สุดในโลก ตามผลการจัดอันดับ PISA วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2558

ระบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

ใช้ระบบโค้ชและให้คำแนะนำกับนักเรียนแต่ละคน เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม และกระตุ้นให้เด็ก ๆ เกิดความรักที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิธีการที่เป็นระบบ

เด็ก ๆ จะได้ทำ แบบฝึกหัดอย่างเข้มข้นจนเกิดความชำนาญ พร้อมเรียนรู้เทคนิคที่จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมใช้สื่อการเรียนและเทคโนโลยีที่ช่วยในการเรียน ให้กลายเป็นเรื่องสนุกและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

แนะนำการเรียน